1. Toepasselijkheid
  a) Het betreft alleen de acties die online via een barcode worden aangeboden en alleen van toepassing op de bedrijven die zich op de website presenteren van dejora.nl (hierna: “dejora.nl”) tenzij uitdrukkelijk andere algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  b) Indien op een Actie, naast deze Algemene Actievoorwaarden, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt dat vermeld, bijvoorbeeld op de betreffende actiepagina. Deze Algemene Actievoorwaarden en de eventuele aanvullende actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.
  c) Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.
  d) De deelnemer verklaart zich door deelname akkoord met de Actievoorwaarden.
  e) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn in te zien via www.dejora.nl/algemenevoorwaarden
 2. Aanbieder
  De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door de bedrijven die zich op de website presenteren van dejora.nl
 3. Promotie
  Indien de Actie kwalificeert als een promotioneel kansspel dan wordt bij de Actie, bijvoorbeeld op de actiepagina, aangegeven ter promotie van welk product, dienst of bedrijf de Actie wordt georganiseerd.
 4. Kortingsbonnen
  Acties die bestaan uit korting worden verwerkt conform de Algemene Voorwaarden Kortingsacties van dejora.nl. Deze zijn te vinden op www.dejora.nl/algemenevoorwaarden
 5. Deelname
  a) Bij de Actie wordt duidelijk vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.
  b) De deelnemer dient: de gevraagde (contact-)gegevens en informatie volledig en correct op te geven.
  c) Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen aantoonbaar toestemming van een ouder of verzorger te hebben. dejora.nl is gerechtigd het bestaan van deze toestemming te controleren.
  d) Uitgesloten van deelname zijn de medewerkers van dejora.nl en van derden, voor zover zij direct bij (het organiseren van) de Actie betrokken zijn. dejora.nl behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van deelname, te diskwalificeren en/of te weigeren, wanneer deze handelt in strijd met het bepaalde in de Actievoorwaarden, de (uitkomst van de) Actie probeert te manipuleren of desnoods zonder opgave van redenen.
 6. Communicatiekosten
  a) Indien aan deelname aan een Actie communicatiekosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten duidelijk bij de Actie worden vermeld.
  b) Als de deelnemer meerdere malen deelneemt, worden deze kosten per deelname in rekening gebracht.
 7. Bepaling en bekendmaking van de winnaars
  a) Tenzij anders vermeld, worden de winnaars van de Actie op onpartijdige en aselecte wijze aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma, een deurwaarder of notaris.
  b) Bij de Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.
  c) dejora.nl neemt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie maanden nadat de uitslag bekend is geworden via de opgegeven contactgegevens contact op met de winnende deelnemer(s). Indien een winnaar niet kan worden bereikt, zal dejora.nl een volgende winnaar aanwijzen op dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke winnaar werd aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs, dan wel op enige vergoeding of compensatie.
  d) Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
 8. Prijzen
  a) Bij de Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.
  b) Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen. De winnaar kan dan geen aanspraak maken op de oorspronkelijke prijs, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie.
  c) Binnen enkele weken na de bekendmaking van de uitslag worden de prijzen aan de winnaars verzonden of persoonlijk overhandigd.
  d) Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders.
  e) Indien de gewonnen prijs een reis betreft dient de winnaar voor eigen rekening te zorgen voor een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum). Tevens komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de winnaar, tenzij anders vermeld.
  f) Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of ander evenement kan, indien het betreffende evenement onverhoopt geen doorgang vindt, de winnaar in afwijking van het bepaalde onder b), geen aanspraak maken op toegangskaarten voor een ander evenement, enige vergoeding of andere compensatie.
 9. Privacy
  Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden verwerkt conform de privacy verklaring van dejora.nl.
 10. Klachten
  a) Klachten over de Actie kunnen worden ingediend via info@dejora.nl
  b) Bij het indienen van een klacht dient duidelijk te worden vermeld: (i) om welke Actie het gaat; (ii) via welk medium de Actie bekend is gemaakt; (iii) de inhoud van de klacht.
  c) dejora.nl reageert binnen 30 dagen op een correct ingediende klacht.
 11. Geldigheid korting/actie
  Voor alle dejora.nl-Korting/actie geldt:
 12. a) De klant dient vooraf de korting/actie te overhandigen, en indien van toepassing, aan te geven bij welk(e) artikel(en) hij van deze korting/actie gebruik wenst te maken;
  b) De korting/actie die met de korting/actie wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag, op het moment van volledige betaling. Over een aanbetaling ontvangt de klant geen c) Gedeeltelijk voordeel; het voordeel wordt integraal toegekend bij de volledige afrekening van de betreffende aankoop;
  d) De korting/actie is geldig gedurende de bij de Actie vermelde periode;
  e) De korting/actie kan maar één keer worden gebruikt, tenzij anders vermeld;
  f) De korting/actie moet in één keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen;
  g) De korting kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding, andere dejora.nl-Kortingsbonnen of andere dejora.nl Acties;
  h) De korting/actie kan niet worden ingewisseld voor contant geld;
  i) Tenzij sprake is van een door de klant uit te printen korting/actie, zijn alleen originele onbeschadigde bonnen geldig en is dupliceren van de korting/actie verboden;
  j) Iedere verandering maakt de korting/actie ongeldig;
  k) Alleen originele onbeschadigde korting/actie zijn geldig;
  l) De geldigheid van de korting/actie en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van (een groepsmaatschappij van) dejora.nl waar de klant de korting/actie inlevert of gebruikt;
  m) De klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de korting/actie nimmer rechten ontlenen en de klant kan een coupon nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken (ná aankoop van een of meer artikelen kan de coupon niet alsnog bij die aankoop gebruikt worden).
  n) Een korting/actie bij aankoop van één of meer artikelen uit een bepaald deel, dan wel naar keuze uit het totale assortiment, dan geldt deze korting/actie bij aankoop van meerdere stuks van exact hetzelfde artikel, op al deze artikelen.
  o) Een voordeel bij aankoop van één of meer of (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen uit een bepaald deel van het assortiment, dan kan het zijn dat de betreffende artikelen uitverkocht zijn en/of niet verkrijgbaar zijn. Dit leidt niet tot (een recht op) compensatie.
 13. Retourneren
  Bij het retourneren van de aankoop/aankopen waarbij een dejora.nl-korting/actie is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting/actie uitbetaald. Een eventueel bij de aankoop/aankopen verkregen cadeau in natura dient door de klant in originele staat teruggegeven te worden of wordt met de klant verrekend. Het voordeel dat met de korting/actie is verkregen vervalt.
 14. Fraude
  Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met dejora.nl-Korting, zijn dejora.nl, of een groepsmaatschappij van, gerechtigd dejora.nl-Korting ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen korting/actie te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.
 15. Slotbepaling
  a) dejora.nl, of een groepsmaatschappij van, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van dejora.nl-Kortingsbonnen, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met dejora.nl-Korting.
  b) dejora.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van de Actie waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van dejora.nl-Korting.
  c) Wanneer fouten in de manier waarop het voordeel op de korting/actie wordt toegekend of verrekend wordt aan het licht komen, waaronder eveneens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door de dejora.nl niet gewenste effecten, is dejora.nl gerechtigd, de werking van bepaalde korting/actie op te schorten of de betreffende korting/actie geheel in te trekken. In dit geval zullen de rechten van klanten die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende coupons naar eigen inzicht van dejora.nl gehonoreerd of gecompenseerd worden.
  d) Door gebruik te maken van dejora.nl-Korting geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
  e) dejora.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen de Actie op elk moment te wijzigen, te beëindigen, te verlengen. en/of prijzen of de algemene of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing